AVG - Algemene Verordening Gegevensverwerking - Ben jij klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving?

Algemene Verordening Gegevensbescherming: ben jij klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU): dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) immers definitief van toepassing.

Is jouw bedrijf nu al volledig mee met deze nieuwe regelgeving? Mooi zo! Heb je nog nooit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gehoord? Geen probleem. In dit artikel ontdek je:

 • wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is.
 • wat de hoofdlijnen van deze wetgeving zijn.
 • wat de voordelen – ja hoor, ze zijn er – zijn voor bedrijven.
 • wat je kunt doen om de wetgeving goed te implementeren binnen je bedrijf.

Here we go!

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) – is een Europese privacyverordening die het verwerken van persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie regelt.

De AVG zorgt onder meer voor:

 • een versterking en uitbreiding van privacyrechten
 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties
 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders

Deze “nieuwe” verordening vervangt de verouderde databeschermingsrichtlijn uit 1995 eigenlijk al sinds 2016, maar de Europese Unie geeft organisaties tot 25 mei 2018 de tijd om de AVG te implementeren. Er zit een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat ze daadwerkelijk van toepassing is.

Vanaf 25 mei geldt er dus één privacywet in de hele Europese Unie in plaats van 28 verschillende nationale wetten en mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming.

Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Wat zijn de hoofdlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Hieronder sommen we de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving voor je op. Nood aan meer details? Klik hier om de officiële wetteksten te raadplegen.

1. De werkingssfeer van de privacywetgeving wordt uitgebreid

De wet is van toepassing als de dataverstrekker (de persoon) en/of de dataverwerker (de organisatie) in Europa woonachtig/gevestigd zijn.

In tegenstelling tot de vorige databeschermingsrichtlijn uit 1995, is de wetgeving dus ook van toepassing als er sprake is van opslag en verwerking van persoonlijke gegevens van EU-burgers buiten de EU.

2. Eén regelset en één “one-stop shop” voor iedereen

De nieuwe wetgeving:

 • introduceert één reeks regels voor gegevensverwerking die van toepassing is op alle lidstaten van de EU.
 • stelt dat iedere lidstaat één “Supervisory Authority” of toezichthouder moet aanstellen die waakt over gegevensverwerking.
 • stelt dat alle nationale Supervisory Authorities worden gecoördineerd door één European Data Protection Board (EDPB).
 • stelt dat iedere organisatie binnen de EU zaken doet met/wordt opgevolgd door één “Supervisory Authority” of “one-stop shop” i.v.m. gegevensverwerking, klachten, boetes, enz.

3. Uitgebreidere privacyverklaringen

De vereisten voor privacyverklaringen worden uitgebreid. Volgende informatie moet verplicht opgenomen worden:

 • bewaartermijnen van persoonlijke gegevens
 • contactgegevens van de organisatie
 • contactgegevens van de “Data Protection Officer”

4. Beperkt gebruik van automatische gegevensverwerking om beslissingen te nemen

Individuen hebben het recht om beslissingen die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van hun persoonsgegevens te betwisten.

Met andere woorden: burgers hebben nu het recht om beslissingen die hen treffen en die gemaakt zijn op een louter algoritmische basis op te vragen en aan te vechten.

5. Privacy by Design en by Default worden verplicht

De AVG introduceert een verplichting tot gegevensbescherming door ontwerp (privacy by design) en door standaardinstellingen (privacy by default).

De verplichting tot privacy by design houdt in dat je er al bij het ontwerpen van producten, diensten en bedrijfsprocessen voor moet zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd.

De verplichting tot privacy by default houdt in dat je technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat je standaard alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat je wilt bereiken.

Waar gebruikers hun privacy-instellingen zelf kunnen aanpassen moeten deze bijvoorbeeld standaard op het hoogste niveau worden ingesteld.

6. Data Protection Officer wordt verplicht

Organisaties die persoonlijke gegevens van meer dan 5000 data-personen per jaar verwerken moeten een Data Protection Officer (DPO) of functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen.

De DPO moet onafhankelijk zijn en zowel kennis hebben van privacywetgeving, informatiebeveiliging als risicomanagement. Je mag met een groep organisaties een gezamenlijke DPO aanstellen. Voorwaarde is dat die goed bereikbaar is vanuit alle vestigingen.

Is uw website klaar voor de GDPR?

Wilt u uw website klaarstomen voor de GDPR-wetgeving? Bij Lincelot werken we samen met een gespecialiseerd juristenbureau om u daarbij te helpen. Klik hier voor meer info:

Meer info

7. Privacy (Impact) Assessments worden verplicht

Wanneer de rechten en vrijheden van personen worden bedreigd door specifieke risico’s moeten “Data Protection Impact Assessments” worden uitgevoerd.

Je bent in ieder geval verplicht om een PIA uit te voeren als je:

 • systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profilering.
 • op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
 • op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

De Data Protection Officer van de organisatie in kwestie moet toezien op de naleving.

8. Duidelijke toestemming is nodig voor gegevensverwerking

Voordat gegevens verwerkt mogen worden moet de persoon in kwestie expliciet zijn geldige toestemming geven op basis van volledige informatie.

Voor kinderen jonger dan 13 jaar moet de voogd/ouder deze toestemming geven. Toestemming moet altijd weer ingetrokken kunnen worden. Organisaties moeten bovendien kunnen aantonen dat deze toestemming daadwerkelijk werd gegeven.

9. Meldplicht datalekken

Iedere organisatie die gegevens verwerkt heeft een meldplicht bij datalekken ten opzichte van de bevoegde Supervisory Authority en betrokken personen.

10. Hogere boetes

Boetes voor overtredingen kunnen vanaf mei 2018 oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de totale jaaromzet (als dit bedrag hoger is).

11. Recht op verwijdering gegevens

De wetgeving introduceert “The Right to Erasure”. Personen die hun gegevens verstrekken kunnen onder bepaalde omstandigheden eisen dat hun gegevens weer verwijderd worden.

12. Recht op overdracht van persoonsgegevens

Personen moeten hun persoonlijke gegevens kunnen downloaden in een voor hen begrijpelijk formaat. Zo kunnen zij hun gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Bijvoorbeeld als zij zich willen uitschrijven bij de ene sociale netwerksite en zich inschrijven bij een andere.

Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is.

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Zijn er ook voordelen voor bedrijven?

Strengere regelgeving en boetes, het zijn termen die bedrijven niet graag horen. Toch ziet de Europese Unie ook voordelen voor bedrijven in deze nieuwe maatregelen. De wetgeving:

 • zorgt voor een gelijk speelveld, want alle regels zijn hetzelfde voor alle bedrijven in de EU.
 • introduceert één privacywet in de hele Europese Unie.
 • zorgt ervoor dat organisaties de digitale eengemaakte markt maximaal kunnen benutten.
 • introduceert een risicogebaseerde benadering: verplichtingen worden afgestemd op het risiconiveau van de gegevensverwerking.

Is je organisatie in meerdere EU-lidstaten actief ? Dan levert de AVG je bovendien volgende voordelen op:

 • minder administratieve kosten en nalevingskosten
 • meer rechtszekerheid
 • je hoeft nog maar met één toezichthouder zaken te doen (one-stop shop)

Wat kun je doen om de wetgeving goed te implementeren?

Weet je niet waar te beginnen om de wetgeving te implementeren binnen je organisatie? Deze algemene richtlijnen helpen je alvast op weg:

1. Breng de gegevensverwerking van je organisatie in kaart

Om de wetgeving goed na te kunnen leven is het nodig dat je weet waar welke data wordt bewaard binnen je organisatie, hoe deze wordt verwerkt en voor welke doeleinden. Breng dus eerst alle datastromen binnen je bedrijf in kaart en documenteer alle persoonsgegevens waarover je beschikt.

2. Centraliseer je gegevensopslag en -verwerking

Alles in het bedrijf moet volledig worden ingericht in functie van de nieuwe wetgeving. Beheer daarom je gegevensopslag en -verwerking voortaan in één centrale tool. Alleen zo kun je aantonen dat je transparant communiceert, dat je je data beschermt en dat je je contacten respecteert.

3. Ken de rechten van individuen en de plichten van je organisatie

Je bedrijf en je bedrijfsprocessen moeten kunnen inspelen op alle rechten die individuele personen hebben, bijvoorbeeld:

 • opvragen en overdragen van persoonlijke gegevens
 • correctie van onjuistheden
 • verwijdering van informatie
 • aantonen van expliciete geldige toestemming
 • preventie van direct marketing zonder toestemming

Zorg er dan ook voor dat je de rechten van individuen kent. Klik hier om de officiële tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te raadplegen.

4. Evalueer je huidige bedrijfsprocessen

Onderzoek alvast of je je huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zorg er bijvoorbeeld voor dat je weet of je huidige systemen deze aanpassingen ondersteunen en of het nodig is om privacy by design en privacy by default meer te integreren in je bedrijfsvoering. Vergeet ook niet de dataportabiliteit (overdracht) en de door jouw gebruikte formaten voor informatieverstrekking te verkennen.

Onderzoek ook of je een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet aanstellen en ga na of je periodieke risico-analyses en privacy-effectbeoordelingen moet doorvoeren.

5. Plan organisatorische en budgettaire maatregelen in

Breng de organisatorische en budgettaire maatregelen die je organisatie moet treffen volledig in kaart:

 • een juridische expert raadplegen
 • je privacyverklaringen en -beleid moderniseren
 • privacy by design en privacy by default integreren
 • ervoor zorgen dat je de expliciete en geldige toestemming verkrijgt van individuen
 • leeftijdsverificatie en een aangepaste toestemming voor ouders en voogden voorzien
 • een wettelijke grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voorzien
 • indien nodig privacy-effectbeoordelingen voorzien
 • procedures voor datalekken voorzien
 • je voorbereiden op inzageverzoeken
 • indien nodig een functionaris voor gegevensbescherming benoemen

Stel ook tijdslijnen op om je organisatie volledig in te richten volgens de nieuwe wetgeving. Op die manier voldoet je bedrijf tegen 25 mei 2018 aan de regels.

6. Voer je planning uit en volg de implementatie op

Een planning stelt natuurlijk niets voor als ze niet uitgevoerd wordt. Volg de implementatie daarom nauwgezet op en blijf op de hoogte van eventuele nieuwe veranderingen.

Vragen of interesse?

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Bedankt om het artikel met je netwerk te delen!

Heb je nog verdere vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Neem vrijblijvend contact met ons op via 03 – 455 80 77 of info@lincelot.com. Wij helpen je graag verder! Let wel: wij zijn natuurlijk geen juristen. Indien nodig verwijzen we je daarom graag door naar de juiste experts!

Is uw website klaar voor de GDPR?

Wilt u uw website klaarstomen voor de GDPR-wetgeving? Bij Lincelot werken we samen met een gespecialiseerd juristenbureau om u daarbij te helpen. Klik hier voor meer info:

Lees meer

Lokale SEO - zo trek je meer klanten in je buurt aan via Google

Lokale SEO: zo trek je meer klanten in je buurt aan via Google

Mensen zoeken vaak naar bedrijven in de buurt of in een specifieke regio, of het nu gaat om een kapper, een restaurant of een webdesign & marketing bureau. 😉

Je hebt ongetwijfeld zelf al eens gelijkaardige zoektermen gebruikt om een product, dienst of bedrijf op te zoeken:

 • “openingsuren apotheek Tongeren”
 • “Thaïs restaurant Amsterdam”
 • “loodgieter regio Gent”
 • “pizzeria Lier”

Wil je meer klanten aantrekken voor je zaak of bedrijf? Dan moet je ervoor zorgen dat mensen jou vinden in Google als ze lokaal zoeken. Dat kan via lokale SEO – ook wel local SEO – of zoekmachineoptimalisatie.

Hieronder ontdek je 10 handige tips om je vindbaarheid in de lokale zoekresultaten te verbeteren. Zo krijg je in no time meer lokale klanten!

Wat is lokale SEO?

SEO – ook wel Search Engine Optimization of zoekmachineoptimalisatie – is een online marketingstrategie waarmee je de zichtbaarheid en vindbaarheid van je website in de organische zoekresultaten van zoekmachines verbetert.

Via SEO vertel je Google hoe je website gestructureerd is en waar de verschillende pagina’s op je website over gaan. Dit doe je onder meer door op je website je teksten, afbeeldingen en andere media te optimaliseren en door SEO-titels en meta-omschrijvingen en XML sitemaps te gebruiken.

Lokale SEO lijkt heel erg op “traditionele” SEO, met als voornaamste verschil dat je focust op de vindbaarheid van je website in de lokale zoekresultaten. Google kijkt immers naar andere zaken om de ranking van websites in de lokale en traditionele zoekresultaten te bepalen.

Je gaat je bedrijf via de lokale zoekresultaten promoten bij klanten die lokaal zoeken, exact op het moment dat ze op zoek zijn naar je producten en diensten.

Pizzeria Lier - Lokale SEO - Lincelot

Voor Google zijn er 3 factoren van belang om hoog te scoren in de lokale zoekresultaten:

 • relevantie: is jouw website of bedrijf het meest relevante zoekresultaat voor de zoekopdracht van de gebruiker? M.a.w. bied jij aan wat de gebruiker zoekt?
 • afstand: hoe ver is je zaak of bedrijf verwijderd van de gebruiker? Als je relevant bent voor de gebruiker én in de buurt gevestigd bent, dan scoor je doorgaans hoger in de zoekresultaten.
 • autoriteit: hoe bekend is je bedrijf? Gevestigde bedrijven scoren doorgaans beter in de lokale zoekresultaten.

Wil je beter scoren in de lokale zoekresultaten? Pas dan zeker deze 10 tips toe:

Lokale SEO: 10 tips om beter gevonden te worden door klanten die lokaal zoeken

1. Voeg je bedrijfsgegevens overal toe

Het is misschien een no-brainer, maar wel een belangrijke no-brainer: voeg je bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer toe op je website, maar ook daarbuiten:

 • op de contactpagina van je website
 • in de sidebar of footer van je website
 • in je e-mailhandtekeningen
 • op je sociale media profielen en – platforms
 • in de SEO-titels en meta-omschrijvingen van je webpagina’s:

SEO-titel en META-omschrijving Lincelot voor lokale SEOWees duidelijk en volledig!

Tip: vermeld je contactgegevens overal zo consistent mogelijk. Op die manier leggen zoekmachines véél makkelijker de link met je bedrijf.

2. Gebruik gestructureerde data en rich snippets

Om je lokale bedrijf beter te presenteren in de zoekresultaten, kun je ook “structured data” of “Schema.org data” toevoegen aan je website. Zo help je zoekmachines beter begrijpen:

 • waar je voor staat,
 • hoe en waar mensen je kunnen bereiken,
 • en hoe ze die informatie moeten presenteren.

De data die je toevoegt worden mogelijk getoond via “rich snippets” in de zoekresultaten. Je verrijkt de zoekresultaten in feite met extra info, bijvoorbeeld een kaart, reviews, afstand, openingsuren, enz.

Voeg bij voorkeur structured data toe met:

 • je bedrijfsnaam, contact- en adresgegevens
 • een kaart naar je winkel of locatie
 • reviews
 • afbeeldingen

Klik hier voor een tutorial met handige tips om relevante structured data toe te voegen.

Je kunt ook de ‘Local SEO for WordPress’-plugin van Yoast gebruiken om snel en eenvoudig je adres- en contactgegevens toe te voegen via gestructureerde data. Deze plugin is echter niet gratis.

Wil je de SEO van je website verbeteren?

Wil je meer klanten aantrekken via Google? Volg onze SEO training en leer hoe je de positie van je website in online zoekresultaten kunt verbeteren!

Meer info

3. Meld je aan bij Google Mijn Bedrijf

Google Mijn Bedrijf is een gratis dienst van Google waarmee je de vermelding van je bedrijf, product, merk of organisatie in de diensten van Google op één centrale plaats kunt beheren.

In Google Mijn Bedrijf kun je je bedrijfsinformatie invoeren en bewerken, updates delen en inzicht krijgen in de online prestaties van je bedrijf, product, merk of organisatie.

De informatie die je in Google Mijn Bedrijf ingeeft verschijnt vervolgens automatisch op de belangrijkste diensten van Google:

 • Google Zoeken, de gekende zoekfunctie van Google
 • Google Maps, de kaartendienst van Google
 • Google+, het sociaal netwerk van Google

Lincelot - Google Mijn Bedrijf

Als je je bedrijfsgegevens dus goed vermeldt dan kunnen je klanten je altijd en overal vinden.

Meld je dus zeker aan bij Google Mijn Bedrijf en/of Google Maps. Maar vergeet ook Apple Maps (ook wel ‘Apple Kaarten’) niet, de kaartenservice van Apple!

Tip: voor lokale SEO is het belangrijk dat je je bedrijf aanmeldt bij Google Mijn Bedrijf, maar nog veel belangrijker dat je je pagina ook effectief verifieert bij Google Mijn Bedrijf! Doen dus!

4. Wees actief op sociale media

Steeds meer mensen zoeken ook zaken en bedrijven op via Facebook en andere sociale media. Zorg er dan ook voor dat ze je pagina makkelijk vinden.

Ga na welke sociale media je klanten gebruiken en meld je ook aan voor die sociale media met een eigen bedrijfspagina. Vul je pagina zo goed mogelijk aan met je bedrijfsgegevens.

facebook-bedrijfspagina-van-lincelot

Maar dat is niet voldoende: zorg ervoor dat je bedrijfspagina’s op sociale media leven en mensen engageren. Deel nuttige en relevante informatie en ga in dialoog met je doelpubliek.

5. Maak een goede eerste indruk

Google wil mensen zo snel en vlot mogelijk doorverwijzen naar relevante, nuttige en kwalitatieve webpagina’s. Zorg er daarom voor dat je website:

 • een helder beeld schetst van je bedrijf, producten en diensten
 • relevante en nuttige informatie bevat
 • gebruiksvriendelijk is
 • snel, mobielvriendelijk en responsief is

Kortom: maak een goede eerste indruk! Google kijkt naar het engagement van bezoekers. Als je bezoekers lang op je website blijven, doorklikken en interesse tonen, zal dit dus een positieve invloed hebben op je positie in Google!

6. Optimaliseer je website voor lokale zoektermen

Kruip in het hoofd van je doelpubliek. Welke zoektermen gebruiken ze om je producten of bedrijf op te zoeken? Vaak zal dit bijvoorbeeld een product of type zaak zijn aangevuld met een locatie.

Gok niet, maar:

 • gebruik een keyword tool om na te gaan welke zoekwoorden je doelpubliek gebruikt om lokale producten en diensten te vinden.
 • vraag het aan je bestaande klanten. Dat kan immers bijzonder nuttige inzichten opleveren.

Gebruik die informatie vervolgens om je website, projectpagina’s, portfolio en/of blog te optimaliseren voor zoekmachines.

Hou het wel natuurlijk. Zorg ervoor dat je optimalisatie een meerwaarde biedt voor zowel zoekmachines als klanten.

7. Richt een FAQ, portfolio en/of projectpagina’s in

FAQ’s, portfolio’s en projectpagina’s lenen zich bijzonder goed voor lokale SEO. Je kunt iedere pagina immers makkelijk en op een natuurlijke manier optimaliseren voor specifieke lokale zoektermen:

 • “nieuwbouwproject in Boechout”
 • “catering voor trouwfeest in Genk”

Gebruik relevante zoekwoorden:

Op die manier word je beter gevonden voor die zoekwoorden in de zoekresultaten.

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

8. Blog

Een andere bijzonder efficiënte manier om de juiste klanten op het juiste moment aan te trekken via Google is bloggen. Hands down. Iedere blog post biedt immers een extra kans om klanten aan te trekken via zoekmachines.

Deel vandaag op je blog de antwoorden op de vragen die je klanten morgen googelen. Dan komen de juiste klanten vanzelf naar je toe.

Wil je met je blog ook hoog scoren in de lokale zoekresultaten? Schrijf dan over zaken die gerelateerd zijn aan je locatie of bedrijf:

 • lokale cases
 • lokale evenementen
 • verhalen, testimonials en reviews van klanten
 • interviews met klanten
 • lokale projecten

Alle beetjes helpen!

9. Zorg voor externe verwijzingen

Via off-page SEO of linkbuilding laat je zoveel mogelijk betrouwbare en invloedrijke mensen en bedrijven naar je website linken.

Zo krijg je meer geloofwaardigheid in de ogen van Google. En hoe geloofwaardiger je bent, hoe beter je website zal scoren in de zoekresultaten van Google.

Meld je daarom aan bij relevante (!) lokale directories, verenigingen en federaties. Lincelot is bijvoorbeeld lid van FeWeb – de Federatie van Webbedrijven – en wordt ook netjes met alle relevante bedrijfsgegevens vermeld op hun website. Dat geeft ons meer geloofwaardigheid naar klanten toe, maar ook naar zoekmachines toe!

FeWeb - Lokale SEO - Lincelot

Opgelet: Meld je enkel aan bij relevante en betrouwbare directories. Linkruil en linkuitwisselingsprogramma’s worden afgestraft door Google!

10. Stimuleer en monitor vermeldingen, social mentions, reviews en aanbevelingen

Google kijkt ook naar vermeldingen, social mentions, reviews en aanbevelingen over je bedrijf op sociale media, directories en andere platforms. Denk bijvoorbeeld aan TripAdvisor, Yelp, Google Mijn Bedrijf etc.

Zie het als mond-op-mondreclame. Hoe meer positieve aanbevelingen en reviews, hoe beter je zult scoren in de zoekresultaten en bij klanten!

Stimuleer daarom positieve reviews, aanbevelingen en vermeldingen. Treed ook zeker in dialoog met je klanten en reageer op reviews. Google geeft zelf volgende tips:

 • hou het vriendelijk en zakelijk
 • geef bondige en nuttige antwoorden
 • bedank reviewers
 • wees een vriend, geen verkoper

Reviews helpen zoekmachines om te begrijpen welke bedrijven kwaliteit leveren en welke niet.

Bonustip: adverteer gericht op locatie

Naast SEO zijn zoekmachine-advertenties en Facebook ads een bijzonder effectieve manier om de zichtbaarheid van je bedrijf snel en gericht te verbeteren en lokale klanten aan te trekken.

Je kunt advertenties immers richten tot klanten in bepaalde locaties en regio’s of klanten die aanwezig zijn binnen een bepaalde straal van je bedrijf.

Vragen of interesse?

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Bedankt om het artikel met je netwerk te delen!

Heb je nog verdere vragen over lokale SEO? Of wil je hulp bij het optimaliseren van je website? Neem vrijblijvend contact met ons op via 03 – 455 80 77 of info@lincelot.com. Wij helpen je graag verder!

Wil je meer klanten aantrekken met SEO?

Wil je aan de slag met SEO voor je bedrijf om zo meer klanten aan te trekken via Google? Volg onze SEO training: een korte en krachtige opleiding waarin je leert hoe je de positie van je website in online zoekresultaten kunt verbeteren! Klik op de knop voor meer info:

Volg onze SEO training

Hoe maak je een goede Error 404 pagina voor verdwaalde bezoekers - FI

Hoe maak je een goede Error 404 pagina voor verdwaalde bezoekers?

Heb jij het al eens meegemaakt? Je typt een URL in of klikt door op een link en – wham! – je krijgt de volgende melding op je scherm:

 • Error 404
 • Error 404 Page not found
 • Error 404 Pagina niet gevonden

Niet handig. Je bent gestrand op een 404 foutmelding, en de kans is groot dat je de website in kwestie heel snel weer verlaat met een licht gevoel van ergernis.

Dat wil je natuurlijk voorkomen op je eigen website om geen potentiële klanten en inkomsten te verliezen, toch? Geen zorgen. Hieronder ontdek je:

 • wat een 404 foutmelding is,
 • wat een Error 404 pagina is en waarom zo’n 404 pagina belangrijk is,
 • en hoe je een goede 404 pagina inricht om bezoekers te helpen.

Vámonos!

Wat is een 404 foutmelding?

Als je een URL intypt in je webbrowser, dan verzoek je een webserver in feite via HTTP om een specifieke webpagina op te halen en aan te leveren.

Een 404 Not Found foutmelding is een standaard HTTP foutcode. Je krijgt zo’n melding te zien in je browser als de link/URL die je hebt ingetypt of aangeklikt niet naar een webpagina verwijst.

Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn:

 • De pagina is verwijderd / bestaat niet meer.
 • De URL is verkeerd gespeld.
 • De linkstructuur van de website is veranderd.
 • De domeinnaam is veranderd.
 • De pagina verkeerd is omgeleid.

Wat de oorzaak ook is: probeer 404 foutmeldingen op je eigen website te vermijden en op te vangen. Dat doe je met een goede Error 404 pagina.

Wat is een Error 404 pagina en waarom is ze belangrijk?

Een Error 404 pagina is een webpagina waar je bezoekers automatisch heen leidt als ze een verkeerde link intypen of een webpagina willen bezoeken die niet (meer) bestaat.

Op een Error 404 pagina maak je bezoekers duidelijk dat er iets mis is gelopen én help je hen alsnog om te vinden wat ze zoeken of bied je een nuttig alternatief aan.

Voorbeeld Error 404 pagina

Een goede Error 404 pagina is belangrijk om 2 redenen:

 • gebruiksvriendelijkheid
 • zoekmachinevriendelijkheid

Gebruikers houden niet van defecte links. Als ze verdwalen op je website dan zullen ze ook niet lang blijven. Dat is een gemiste kans om klanten te overtuigen van je producten of diensten en/of meer te verkopen.

Ook zoekmachines zoals Google hechten veel belang aan een goede navigatie en gebruiksvriendelijkheid. Als ze gebruikers via de zoekresultaten verwijzen naar pagina’s die niet meer bestaan of pagina’s die verplaatst zijn, dan straalt de ergernis van de gebruiker natuurlijk ook op hen af. Bad for business!

Websites met veel defecte links scoren daarom doorgaans ook slechter in de zoekresultaten van Google.

Tip: Wil je weten of je website veel 404 foutmeldingen toont? Kijk het na via het rapport “Crawlfouten” in de Google Search Console.

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Error 404 pagina: best practices

Er zijn heel veel manieren om een goede 404 pagina in te richten. Het is dan ook geen exacte wetenschap. Hoe dan ook slagen sommige bedrijven erin om bijzonder origineel en behulpzaam in te spelen op 404 foutmeldingen.

Weet je zelf niet goed waar te beginnen? Dan kunnen deze best practices je zeker op weg helpen:

1. Redirect 404 foutmeldingen niet naar de homepage

Leid je bezoekers die verdwalen automatisch om naar de homepage? Dat is niet handig:

 • Het is verwarrend: bezoekers hebben mogelijk niet door dat er iets mis is / waarom ze op de homepage belanden.
 • Het is niet gebruiksvriendelijk: bezoekers zijn op zoek naar specifieke informatie of oplossingen. Je homepage is vaak de meest algemene pagina van je website.

Richt daarom een specifieke Error 404 pagina in. Op die manier kun je gestrande bezoekers veel gerichter helpen!

2. Vertel je bezoekers dat er iets misgegaan is

Je Error 404 pagina verschijnt als er iets misgelopen is. Vertel dat ook aan je bezoekers. Een korte verklaring is voldoende:

 • We konden de pagina die je zoekt niet vinden.
 • Oeps! Die pagina konden we niet vinden.
 • Oeps, verdwaald! Deze link werkt niet meer, maar geen nood…
 • Sorry! De pagina die je zoekt bestaat niet of niet meer.

Zo’n melding kan best luchtig zijn, maar hou het voldoende zakelijk. Wees origineel, duidelijk en vooral behulpzaam!

3. Bied hulp of een alternatief

Een 404 fout mag nooit het einde betekenen van een bezoek aan je website. Bied je bezoekers daarom hulp of een alternatief aan op je 404 pagina. Zo blijven ze langer op je website en vinden ze mogelijk alsnog wat ze zoeken. Hoezee!

Voeg één of enkele van de volgende elementen toe:

 • een zoekformulier
 • een link naar je homepage, sitemap, webshop, diensten of blog
 • voor webshops: links naar bestsellers of recent bezochte producten
 • voor blogs: links naar populaire of recente artikelen
 • een sitemap

Een mooi voorbeeld van al deze elementen vind je op de Error 404 pagina van Yoast. Je hoeft niet al deze elementen te gebruiken, maar onthoud wel: je bezoeker mag nooit – nooit! – het gevoel krijgen dat hij het einde van je website bereikt heeft.

4. Wees visueel

Het is een cliché, maar een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Maak je 404 pagina dan ook visueel. Kies bijvoorbeeld een leuke en passende afbeelding. Dat spreekt meer dan een tekstboodschap.

Ook hier kun je makkelijk een streepje humor in verwerken (als dat bij het imago van je bedrijf past natuurlijk).

Hoe leid je verdwaalde bezoekers om naar een 404 pagina?

Gebruik je WordPress? Dan kun je verdwaalde bezoekers makkelijk omleiden naar een specifiek ingerichte 404 pagina met een handige plugin. Bij Lincelot gebruiken we bijvoorbeeld de 404 to 301 plugin.

Volg deze stappen om de plugin goed in te stellen:

 1. Richt een goede Error 404 pagina in.
 2. Installeer de plugin.
 3. Ga naar de “Settings” of “Instellingen”.
 4. Kies bij “Redirect type voor een “301 Redirect (SEO)”.
 5. Kies bij “Redirect to” de optie “Custom URL”.
 6. Geef bij “Custom URL” de URL van je 404 pagina in.

Klaar is kees! Veel succes!

Vragen of interesse?

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Bedankt om het artikel met je netwerk te delen!

Heb je nog verdere vragen over Error 404 pagina’s of heb je hulp nodig bij het inrichten van je eigen Error 404 pagina? Neem vrijblijvend contact met ons op via 03 – 455 80 77 of info@lincelot.com. Wij helpen je graag verder!

Meer weten?

Vond je dit artikel interessant en wil je je website verder verbeteren? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Contacteer ons

Wil je een snellere website - gebruik http/2

Wil je een snellere website? Gebruik HTTP/2.

Wil je de snelheid van je webpagina’s drastisch verbeteren? Activeer dan zeker HTTP/2 voor je website! HTTP/2 zorgt voor een snellere en efficiëntere gegevensoverdracht via internet. Resultaat? Je website laadt veel sneller!

Klinkt dat allemaal erg interessant, maar heb je nog nooit van het HTTP/2 protocol gehoord? Geen enkel probleem. In dit artikel ontdek je:

 • wat HTTP en HTTP/2 zijn
 • hoe HTTP/2 werkt
 • wat de voor- en nadelen zijn van HTTP/2
 • hoe je kunt nagaan of je website op HTTP/2 draait
 • hoe ook jij kunt genieten van HTTP/2

Zet je schrap. Hier gaan we!

Wat is HTTP/2?

HTTP staat voor “HyperText Transfer Protocol”. HTTP is een internationaal protocol dat bepaalt hoe berichten en verzoeken worden opgemaakt en verzonden via internet, en hoe webservers en browsers daarop moeten reageren.

Met andere woorden: HTTP is de taal die servers en browsers gebruiken om met elkaar te communiceren via het wereldwijde web.

Het vorige HTTP protocol – HTTP 1.1 – werd in 1997 als standaard geïntroduceerd. Maar het web groeide, en groeide, en groeide. Websites en webpagina’s werden steeds complexer en multimediacontent zoals foto’s en video’s overheersten.

Het oude protocol kon die groei niet efficiënt meer verwerken. Daarom werd HTTP/2 in 2015 goedgekeurd als nieuwe standaard voor het wereldwijde web. Helaas gebruiken nog niet alle servers en websites dit snellere en betere protocol.

Hoe werkt HTTP/2?

Een webserver slaat webpagina’s op, verwerkt ze en levert ze aan aan gebruikers en/of webbrowsers. De communicatie tussen gebruikers en servers verloopt via HTTP.

Als je een URL intypt in je webbrowser, dan verzoek je een webserver in feite via HTTP om een specifieke website op te halen en aan te leveren in HTML (de opmaaktaal voor webpagina’s).

Je webbrowser zet de aangeleverde HTML-gegevens om in “leesbare” vorm zodat je de pagina kunt bekijken op je scherm.

Welk protocol hiervoor wordt gebruikt hangt af van je webbrowser en server:

 • Ondersteunen zowel je browser als de server HTTP/2? Dan gebruikt de server het HTTP/2 protocol om het verkeer te verpakken, te optimaliseren en naar jou te sturen.
 • Ondersteunt één van beide HTTP/2 niét? Dan valt die browser of server terug op HTTP/1.1.

Ontvang gratis marketingtips!

Ontvang onze blog posts voortaan automatisch in je mailbox.

Ik ga akkoord met het Privacybeleid

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Waarom is HTTP/2 beter dan vorige versies?

HTTP/2 verbetert oudere protocollen via 3 belangrijke technologieën:

 • multiplexing
 • header optimization
 • server push

Multiplexing

Multiplexing zorgt ervoor dat er per verbinding tussen server en browser meerdere bestanden tegelijkertijd worden verstuurd via het web. Kortom: multiplexing zorgt voor een snellere en efficiëntere gegevensoverdracht. Oudere protocollen kunnen bestanden immers slechts 1 na 1 versturen.

Header optimization

Elk HTTP-verzoek bevat een lijst met “HTTP headers”. Zulke headers bevatten informatie over welke afbeeldingen en documenten ondersteund worden, cookies enz.

HTTP/2 verwijdert overbodige headers en comprimeert overblijvende headers via Header optimization. Dat maakt de laadtijden korter.

Server push

Bij HTTP/1.1 moest de server wachten tot je browser een verbinding startte. Dat vertraagde het laadproces van webpagina’s. Bij HTTP/2 kunnen servers resources meteen proactief naar je browser “pushen” om je website sneller te laden.

Wat zijn de voor- en nadelen van HTTP/2?

HTTP/2 biedt 4 grote voordelen:

 • je website laadt sneller
 • je website is veiliger omdat gegevens standaard versleuteld worden
 • je website is mobielvriendelijker omdat HTTP headers gecomprimeerd worden
 • je website is moeilijker te hacken dankzij multiplexing

En 2 mogelijke nadelen:

 • bij oudere browsers en servers is er geen verschil qua laadtijd
 • je hebt een HTTPS verbinding of SSL-certificaat nodig voor je website (al maakt dit je website wel veiliger en zoekmachinevriendelijker)

Hoe weet je of je website al HTTP/2 gebruikt?

Met de “HTTP/2 and SPDY Indicator extension” voor Firefox en voor Chrome kun je meteen zien of een website HTTP/2 compatibel is.

Na installatie verschijnt er een bliksemflits in je knoppenbalk:

 • Kleurt de bliksemflits blauw? Dan is je website HTTP/2 compatibel.
 • Kleurt de bliksemflits grijs? Dan is je website NIET HTTP/2 compatibel.

Je kunt je website ook online testen via keycdn.com.

Hoe activeer je HTTP/2 voor je website?

Ben je al klant bij Lincelot? Dan heb je geluk. Combell – onze hosting partner – heeft onlangs al zijn servers geüpdatet naar HTTP/2. We zijn dan ook druk in de weer om HTTP/2 voor al onze klanten te activeren. Je hoeft dus zelf niets te doen!

Ben je (nog) geen klant bij Lincelot en is je website niet HTTP/2 compatibel? Neem dan contact op met je webdesigner of webhost voor meer informatie:

 • Als je webhost HTTP/2 ondersteunt dan kun je de dienst normaal gezien activeren in het controlepaneel van je website (op voorwaarde dat je een geldig en actief SSL-certificaat hebt).
 • Als je webhost HTTP/2 niet ondersteunt dan kun je nog steeds van host veranderen. Wij helpen je daarbij graag verder.

Vragen of interesse?

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Bedankt om het artikel met je netwerk te delen!

Heb je nog verdere vragen over HTTP/2 of heb je hulp nodig bij de activatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via 03 – 455 80 77 of info@lincelot.com. Wij helpen je graag verder!

Meer weten?

Vond je dit artikel interessant en wil je je website verder verbeteren? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Contacteer ons

Hoera! Onze Marketing Projectmanager Freya is 1 maand in dienst.

Marketing Project Manager Freya: 1 maand in dienst!

Een maand geleden verwelkomden we een nieuwe collega bij Lincelot! Freya De Berti werd onze nieuwe Marketing Project Manager. Ze vloog er meteen in met bijzonder veel zin.

Inmiddels werkt Freya een maand bij ons. En we zijn nog steeds zeer tevreden met onze nieuwe collega! Hoog tijd dus voor een goed gesprek en een blik achter de schermen.

Freya, nogmaals van harte welkom bij Lincelot. Wij kennen jou nu al een beetje, maar kun je jezelf nog eens kort voorstellen aan onze lezers?

Freya: Zeker! Ik ben 28 jaar en woon samen met mijn man in een appartementje in Heist-op-den-Berg. In mijn vrije tijd ontspan ik me graag in de fitness of met een goed boek in de zetel.

Wat is je professionele achtergrond?

Freya: Ik heb Arbeids- en Organisatiepsychologie gestudeerd aan de KU Leuven. Tijdens het laatste jaar van onze master moesten we een langdurige stage lopen. Die stage heb ik gelopen bij Vlerick Business School als researcher in de Area Marketing. Ik vond het een superinteressante job en een leuk team, dus nadat ik was afgestudeerd heb ik meteen gesolliciteerd voor een job.

Blijkbaar waren ze ook tevreden over mij want ik mocht meteen starten (glimlacht). Daar heb ik dan 4 jaar als Research Associate gewerkt. Dat hield in dat ik voor bedrijven marketing onderzoeksprojecten uitvoerde van a tot z. Zo onderzocht ik bijvoorbeeld waarom klanten voor een bepaald bedrijf kiezen en welke types klanten ze hebben.

En daarna solliciteerde je bij Lincelot. Je eerste indruk van Lincelot was die van “een toffe kleine organisatie met gemotiveerde vriendelijke mensen.” We zijn nu een maand later. Klopt die indruk nog steeds?

Freya: Absoluut, Lincelot is een heel leuke plek om te werken. Ik spring elke ochtend met plezier in m’n auto richting werk. Omdat we een klein team zijn, merk je meteen dat iedereen gemotiveerd is en z’n job met plezier doet. Dat zorgt voor een aangename sfeer.

Met welke projecten ben je momenteel bezig?

Freya: De afgelopen maand heb ik me gefocust op onze registratie voor de KMO-portefeuille. Die certificering is inmiddels ook binnen! Via die KMO-portefeuille kunnen ondernemers financiële steun krijgen bij de aankoop van opleidingen en adviesdiensten. Over enkele maanden starten we met nieuwe opleidingen. Een ideaal moment dus om ons hiervoor te registreren.

Sinds begin januari zijn we ook partner geworden bij HubSpot, dé specialist op het gebied van inbound marketing. Om volledig ‘HubSpot optimized’ te worden hebben we best wel wat voorbereidend werk. We hebben al veel kennis maar we moeten die kennis nog meer ‘verpakken’ en op onze website plaatsen. Hier zul je zeer binnenkort het resultaat van zien.

Daarnaast ben ik als marketing project manager natuurlijk ook verantwoordelijk voor het managen van de marketing projecten (glimlacht). Ik verzorg de klantcontacten en contracten en volg de praktische aspecten van de projecten op.

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden tijdens deze projecten?

Freya: Bedrijven die opleidingen willen aanbieden via de KMO-portefeuille, worden eerst grondig doorgelicht om na te gaan of ze in aanmerking komen. Ik was verantwoordelijk voor het opstellen en verzamelen van alle nodige documenten.

We hebben deze kans meteen ook aangegrepen om verder te brainstormen over de opleidingen en adviesformules die we binnenkort willen aanbieden. Daar heb ik dan de nodige informatie voor opgezocht en opgesteld. Binnenkort zullen we onze verschillende cursussen op de website opnemen.

Je vertelde ook iets over HubSpot?

Freya: Inderdaad. Om Lincelot volledig “HubSpot proof” te maken, heb ik me verdiept in inbound marketing: wat houdt het in, hoe gaan we aan de slag met de HubSpot software, wat is er allemaal mogelijk en vooral: hoe kunnen we onze klanten hiermee helpen?

Om me in te werken heb ik het HubSpot Inbound certificaat behaald. Dat was de ideale manier om alles rond inbound marketing te leren kennen. Nu is het vooral uitzoeken waar we wat van HubSpot gaan gebruiken. Het platform van HubSpot is immers enorm uitgebreid.

Wat vind je interessant aan deze projecten?

Freya: Het leukste vind ik de diversiteit in de projecten. Dat geeft mij de kans om enorm veel bij te leren.

Heb je al veel nieuwe en interessante dingen bijgeleerd?

Freya: Zeker. Zoals ik al zei heb ik me verdiept in inbound marketing en de hele filosofie erachter. Daarnaast heb ik tijdens mijn eerste maand ook ervaren hoe Lincelot juist werkt als organisatie, want dit is bij elke organisatie toch anders. Bij Lincelot zijn we erg klantgericht en gaan we steeds uit van de behoeften van de klant. Dat is een visie waar ik me erg in kan vinden.

Wat waren tot nu toe je grootste uitdagingen?

Freya: Alles wat met webdesign te maken heeft (glimlacht). Met marketing en alles daarrond had ik al veel ervaring, maar webdesign was tot nu toe nooit echt mijn expertise. Natuurlijk wist ik er wel al behoorlijk veel van af, maar ik moest me toch even inlezen om weer helemaal mee te zijn met de laatste trends.

Wat kunnen we de komende maanden van jou verwachten? Wat wil je bereiken?

Freya: De komende maanden wil ik zelf een aantal opleidingen opzetten zodat we deze kunnen aanbieden aan onze klanten. Daarnaast wil ik ook een aantal projectplannen uitwerken waarin de stappen binnen een bepaald project duidelijk worden weergegeven. Maar uiteindelijk zijn tevreden klanten natuurlijk het belangrijkste resultaat voor mij.

Klinkt goed! Bedankt voor het fijne interview, Freya, en nog veel succes met al je projecten!

Wil jij ook bij ons aan de slag?

Wil jij ook bij ons aan de slag? Neem dan zeker een kijkje op onze vacaturepagina. We zijn altijd op zoek naar talentvolle collega’s en we maken graag tijd voor een goed gesprek!

Bekijk onze vacatures