Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Lincelot BV.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Lincelot BV
Provinciesteenweg 686
2530 Boechout, België

Telefoon: +32 3 455 80 77
Email: info@lincelot.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0502.249.865

1. Algemene voorwaarden:

1.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Lincelot BV, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 686, KBO nr. 0502.249.865 aanbiedt aan zijn Opdrachtgevers. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar, erkent iedere Opdrachtgever expliciet kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en er zich aan te houden. Algemene voorwaarde uitgaande van de opdrachtgevers van Lincelot BV zijn hem geenszins tegenstelbaar en houden geenszins enige afwijzing in van onderstaande voorwaarden, behoudens afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst getekend door beide partijen of de bijzondere Algemene Voorwaarden van Lincelot BV.

1.2      Al de aanbiedingen van Lincelot BV, mede inbegrepen de prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend. De Overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst door Lincelot BV van de door de Opdrachtgever voor akkoord geretourneerde prijsofferte. Voor deze uitdrukkelijke bevestiging kan het aanbod steeds vormvrij worden herroepen.

1.3      De termijnen vermeld in de offertes en/of Overeenkomst houden slechts een middelenverbintenis in, in hoofde van Lincelot BV. Vertraging in een termijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.

1.4      Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de Overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. Lincelot BV is gerechtigd de Overeenkomst niet uit te voeren bij gebreke aan betaling van het volledige bedrag van de voorschotfactuur.

1.5      Voor Overeenkomsten m.b.t. adverteren (SEA) geldt dat de Opdrachtgever zelf instaat voor afgesproken media-inkoop. Indien de Opdrachtgever hieraan niet voldoet, behoudt Lincelot BV zich het recht voor om de maandelijkse abonnementskost toch te facturen.

1.6      Lincelot BV behoudt zich het recht voor de overeengekomen prestaties door derden te laten uitvoeren. Lincelot BV is niet aansprakelijk voor de diensten afkomstig van derde leveranciers voor wat betreft de aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

1.7      Wanneer Lincelot BV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, ongevallen en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de Overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist door de Opdrachtgever.

1.8      Lincelot BV behoudt zich het recht voor de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, wco alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Opdrachtgever.

1.9      De annulering van een door de Opdrachtgever geplaatste opdracht/bestelling is mogelijk zolang Lincelot BV zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500,00 EUR, onverminderd het recht van Lincelot BV op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. 

1.10   Iedere natuurlijke persoon of vennootschap die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden Overeenkomstig art. 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, voor zover de derde in gebreke zou blijven de factuur te betalen binnen de contractuele voorziene termijn, zelfs voor zover Lincelot BV met de wijze van facturering akkoord ging.

1.11   De facturen van Lincelot BV zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur of bij het ontbreken van een vervaldatum uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.

1.12   Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur wordt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is eveneens een verwijlintrest van 1 % per maand van rechtswege verschuldigd vanaf de factuurdatum, dit zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning. Iedere begonnen maand telt als volledige maand. Daarenboven is in de hiervoor vermelde gevallen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van Lincelot BV op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. 

1.13   Bij niet betaling behoudt Lincelot BV zich het recht voor om verdere leveringen/diensten /prestaties of bestellingen op te schorten tot aan volledige betaling van de sommen vermeld in artikel 1.12. Tevens behoudt zij zich het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

1.14   Klachten aangaande de factuur zijn slechts ontvankelijk mits nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben en voor zover ze aan Lincelot BV schriftelijk gemeld worden binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij de Opdrachtgever. Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever.

1.15   De aansprakelijkheid van Lincelot BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Lincelot BV. De totale aansprakelijkheid van Lincelot BV zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Lincelot BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Alleszins is de aansprakelijkheid van Lincelot BV beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald.

1.16   Lincelot BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Lincelot BV zijn middelenverbintenissen. Lincelot BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Opdrachtgever.

1.17   Lincelot BV neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door hem gehoste producten, vermits hij zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Lincelot BV is niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. Lincelot BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden alsook door het onrechtmatig gebruik van zijn geleverde prestaties, diensten en producten door derden.

1.18   De door Lincelot BV aangeleverde hosting pakketten, updates, CMS pakketten, domeinnamen, licenties,… worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met de periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan, behalve bij schriftelijke opzegging. De Opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren.

1.19   De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht zullen blijven. Een afstand van een recht of aanspraak uit deze Algemene Voorwaarden kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

1.20   Op alle offertes en Overeenkomsten van Lincelot BV is Belgisch recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat mocht ontstaan betreffende de totstandkoming, uitlegging, uitvoering van een Overeenkomst. Partijen zullen echter, vóór het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, de zaak pogen in der minne te regelen.

1.21   Indien het project onverhoopt niet kan plaatsvinden na goedkeuring van de offerte door de Opdrachtgever en door omstandigheden die buiten de invloed van Lincelot BV liggen, en indien Lincelot BV voor dit project samenwerkt met externe medewerkers, dan factureert Lincelot BV de gemaakte kosten voor externe medewerkers aan de Opdrachtgever.

1.22   Bij overeenkomsten die langer dan 6 maanden duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven in januari automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer)/ aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

2. Bijzondere voorwaarden webdesign

2.1  Algemeen:

2.1.1      Huidige bijzondere voorwaarden zijn samen met de Algemene Voorwaarden (zie punt 1) van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Lincelot BV de ontwikkeling van een website dient uit te werken.

2.1.2      Deze Bijzondere Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Lincelot BV, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 686, KBO nr. 0502.249.865 aanbiedt aan zijn Opdrachtgevers. Deze Bijzondere Algemene Voorwaarden vervangen geenszins de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV die steeds de Overeenkomsten tussen Lincelot BV en zijn Opdrachtgever blijven beheersen.

2.1.3      Indien er onverenigbaarheden mochten ontstaan tussen artikelen van de Algemene Voorwaarden en de bijzondere Algemene Voorwaarden van Lincelot BV zullen de artikelen van de bijzondere Algemene Voorwaarden toegepast worden zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV.

2.2. Tijdslijn:

2.2.1.      De Opdrachtgever verbindt zich ertoe het met Lincelot BV overeengekomen tijdschema dat vervat ligt in iedere overeenkomst tot ontwikkeling van een website, dat per goedgekeurd onderdeel is meegedeeld, steeds na te leven en Lincelot BV steeds te voorzien van de nodige input.

Voor de ontwikkeling van een website dient rekening gehouden te worden met volgende onderdelen:

  • Informatie architectuur en SEO screening
  • Design
  • Development

Bij gebreke aan het naleven van het overeengekomen tijdschema door de Opdrachtgever behoudt Lincelot BV zich het recht voor de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen binnen een termijn van 14 dagen nadat de Opdrachtgever hiertoe per e-mail aangemaand werd door Lincelot BV.  Tevens heeft Lincelot BV het recht op het vorderen van een volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

2.2.2.      In functie van het overeengekomen tijdschema, komen Lincelot BV en de Opdrachtgever overeen dat volgende boeteclausule zonder bijkomende schriftelijke overeenkomst van toepassing zal zijn op het niet naleven van het overeengekomen tijdschema.    

2.2.2.1.   In zoverre de Opdrachtgever de door haar aan te brengen input niet overmaakt binnen het overeengekomen tijdschema, zal de Opdrachtgever per niet nagekomen onderdeel een boete verschuldigd zijn van 500,00 EUR.

Tevens zal Lincelot BV in toepassing van dit artikel, zelf de nodige informatie onttrekken aan de Opdrachtgever onder de vorm van een ‘Upsell’ van de overeenkomst, hetgeen neerkomt op een bijkomende vergoeding van 640,00 EUR excl. BTW.

2.3. Facturatie:

2.3.1.      In toepassing van artikel 1.12 van de algemene voorwaarden, zal de facturatie bij een overeenkomst inhoudende de ontwikkeling van een website als volgt verlopen:

2.3.1.1.   50 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst wordt gefactureerd bij de totstandkoming van de overeenkomst. Lincelot BV zal zijn werkzaamheden slechts aanvatten nadat het voorschot ten belope van 50 % voldaan is.

2.3.1.2.   30 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst wordt gefactureerd bij de mededeling van Lincelot BV aan de Opdrachtgever van de testlink van de ontwikkelde website.  Lincelot BV de verdere afwerking slechts aanvatten nadat de factuur ten belope van 30 % voldaan is.  

2.3.1.3.   20 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst wordt gefactureerd en dient voldaan te zijn:

2.3.1.3.1.   Ofwel voor het online zetten van de afgewerkte website in geval van externe hosting;

2.3.1.3.2.   Ofwel na het online zetten van de afgewerkte website in geval van interne hosting;

2.3.1.4.   Lincelot BV heeft het recht om in geval van miskenning van artikel 2.3.1.3 de website offline te halen tot op het moment dat de laatste 20 % van het overeengekomen bedrag effectief voldaan is.

3. Bijzondere voorwaarden marketing as a service

3.1  Algemeen:

3.1.1      Huidige bijzondere voorwaarden zijn samen met de Algemene Voorwaarden (zie punt 1) van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Lincelot BV marketing as a service (maandelijkse marketingondersteuning in abonnementsvorm) verzorgt.

3.1.2      Deze Bijzondere Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Lincelot BV, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 686, KBO nr. 0502.249.865 aanbiedt aan zijn Opdrachtgevers. Deze Bijzondere Algemene Voorwaarden vervangen geenszins de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV die steeds de Overeenkomsten tussen Lincelot BV en zijn Opdrachtgever blijven beheersen.

3.1.3      Indien er onverenigbaarheden mochten ontstaan tussen artikelen van de Algemene Voorwaarden en de bijzondere Algemene Voorwaarden van Lincelot BV zullen de artikelen van de bijzondere Algemene Voorwaarden toegepast worden zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV.

3.2. Abonnement:

3.2.1.   Marketing as a Service abonnementen worden initieel afgesloten voor een looptijd van 12 maanden. Na afloop van de 12 maanden worden abonnementen automatisch verlengd voor dezelfde periode, behalve bij schriftelijke opzegging.

3.2.2.   Marketing as a Service abonnementen kunnen per e-mail worden opgezegd. De Opdrachtgever dient een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren.

3.2.3.   Marketing as a Service abonnementen worden in januari automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer)/ aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

3.3. Facturatie:

3.3.1.      In toepassing van artikel 1.12 van de algemene voorwaarden, zal de facturatie bij een overeenkomst inhoudende Marketing as a Service als volgt verlopen:

3.3.1.1.   50 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst voor Marketing as a Service wordt gefactureerd aan het begin van de maand.

3.3.2.2.   50 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst voor Marketing as a Service wordt gefactureerd aan het einde van de maand. 

4. Bijzondere voorwaarden opleiding en advies

4.1  Algemeen:

4.1.1      Huidige bijzondere voorwaarden zijn samen met de Algemene Voorwaarden (zie punt 1) van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Lincelot BV opleidingen en advies verzorgt.

4.1.2      Deze Bijzondere Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Lincelot BV, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 686, KBO nr. 0502.249.865 aanbiedt aan zijn Opdrachtgevers. Deze Bijzondere Algemene Voorwaarden vervangen geenszins de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV die steeds de Overeenkomsten tussen Lincelot BV en zijn Opdrachtgever blijven beheersen.

4.1.3      Indien er onverenigbaarheden mochten ontstaan tussen artikelen van de Algemene Voorwaarden en de bijzondere Algemene Voorwaarden van Lincelot BV zullen de artikelen van de bijzondere Algemene Voorwaarden toegepast worden zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV.

4.2. Facturatie:

4.2.1.      In toepassing van artikel 1.12 van de algemene voorwaarden, zal de facturatie bij een overeenkomst inhoudende Opleidingen en Advies als volgt verlopen:

4.2.1.1.   50 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst voor Opleidingen of Advies wordt gefactureerd bij de totstandkoming van de overeenkomst. Lincelot BV zal zijn werkzaamheden slechts aanvatten nadat het voorschot ten belope van 50 % voldaan is.

4.2.1.2.   50 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst voor Opleidingen of Advies wordt gefactureerd wanneer de opleiding is verzorgd of wanneer het adviesrapport is opgeleverd. 

5. Bijzondere voorwaarden KMO-portefeuille

5.1  Algemeen:

5.1.1      Huidige bijzondere voorwaarden zijn samen met de Algemene Voorwaarden (zie punt 1) van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Lincelot BV opleidingen en advies verzorgt via de kmo-portefeuille.

5.1.2      Deze Bijzondere Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Lincelot BV, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 686, KBO nr. 0502.249.865 aanbiedt aan zijn Opdrachtgevers. Deze Bijzondere Algemene Voorwaarden vervangen geenszins de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV die steeds de Overeenkomsten tussen Lincelot BV en zijn Opdrachtgever blijven beheersen.

5.1.3      Indien er onverenigbaarheden mochten ontstaan tussen artikelen van de Algemene Voorwaarden en de bijzondere Algemene Voorwaarden van Lincelot BV zullen de artikelen van de bijzondere Algemene Voorwaarden toegepast worden zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden van Lincelot BV.

5.2. Regelgeving:

5.2.1.      Lincelot is een erkende dienstverlener van de KMO-Portefeuille voor de pijlers Opleiding (Erkenningsnummer is DV.O219914) en Advies (Erkenningsnummer is DV.A219913).

5.2.1.      De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de regelgeving opgesteld door de kmo-portefeuille na te leven.

5.2.2.      De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om alle relevante informatie voor het aanmaken van de overeenkomst ter beschikking te stellen van Lincelot BV. Indien de informatie onjuist, onvolledig of laattijdig wordt aangeleverd, zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.

5.2.3.      De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de subsidieaanvraag tijdig en correct in te dienen. In geen enkel geval ontslaat het niet tijdig of correct aanvragen van de subsidie de Opdrachtgever van zijn verplichtingen tegenover Lincelot BV.

5.3. Facturatie:

5.3.1.      In toepassing van artikel 1.12 van de algemene voorwaarden, zal de facturatie bij een overeenkomst inhoudende Opleidingen of Advies verzorgd via de kmo-portefeuille als volgt verlopen:

5.3.1.1.   100 % van het overeengekomen bedrag in de overeenkomst voor Opleidingen of Advies wordt gefactureerd wanneer de opleiding is verzorgd of wanneer het adviesrapport is opgeleverd.